मारावी उडी

की बुडवावे पाय

का दुरूनच पहावा

नदीचा प्रवाह

ह्याच विचारात

कायमचे

वाहत राहतात

किनारकरी

©️ShashikantDudhgaonkar