आत्ममग्न

भाव डोळ्यातले

कधी न कळले

ना शब्दावाचून

वळले काही

अबोल त्यांची

माया मजला

कधी न कळली

उमगली नाही

असणेही त्यांचे

माझ्यासाठीच

समजूत माझी

मी केली

इतकी की मी

प्रतीसाद त्याना

मायेचा कधी

न दिला काही

अन गुरफटलो

विश्वात स्वत:च्या

आत्ममग्न असा काही

की विसरून गेलो

उमजून घेणे

त्यांचे ही

थोडे काही

©️ShashikantDudhgaonkar